GPA计算器

课程名称:
成绩:
课程学分
增加课程
GPA算法名称 标准算法GPA GPA得分
标准加权算法 0 0
其他常见算法

其他常见算法说明

(1)标准4.0
成绩 GPA
100~90 4.0
89~80 3.0
79~70 2.0
69~60 1.0
59~0 0
(2)改进4.0(1)
成绩 学分
100~85 4.0
84~70 3.0
69~60 2.0
59~0 0
(3)改进4.0(2)
成绩 学分
100~85 4.0
84~75 3.0
74~60 2.0
59~0 0
(4)北大4.0
成绩 学分
100~90 4.0
89~85 3.7
84~82 3.3
81~78 3.0
77~75 2.7
74~72 2.3
71~68 2.0
67~64 1.5
63~60 1.0
59~0 0
(5)加拿大4.3
成绩 学分
100~90 4.3
89~85 4.0
84~80 3.7
79~75 3.3
74~70 3.0
69~65 2.7
64~60 2.3
59~0 0
(6)中科大4.3
成绩 学分
100~95 4.3
94~90 4.0
89~85 3.7
84~82 3.3
81~78 3.0
77~75 2.7
74~72 2.3
71~68 2.0
67~65 1.7
64~64 1.5
63~61 1.3
60~60 1.0
59~0 0
(7)上海交大4.3
成绩 学分
100~95 4.3
94~90 4.0
89~85 3.7
84~80 3.3
79~75 3.0
74~70 2.7
69~67 2.3
66~65 2.0
64~62 1.7
61~60 1.0
59~0 0
五分制算法
成绩 学分
5 4.0
4 3.0
2 1.0
1~0 0
等级制算法
成绩 学分
A 4.0
A- 3.7
B+ 3.3
B 3.0
B- 2.7
C+ 2.3
C 2.0
C- 1.7
D+ 1.3
D 1.0
F 0

GPA计算器提供GPA绩点在线计算,基于多种GPA在线计算方法,帮您计算出GPA数值,广泛应用于留学申请,GPA查询和GPA在线计算,是众多出国留学生首选,快速在线计算GPA的主要工具。